FORMATION OF STRATEGIC PRIORITIES FOR THE MODERNIZATION OF THE ENTREPRENEURSHIP’S INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

  • Dmitriy Antoniuk
  • Katerina Antoniuk
Keywords: business, institutional business infrastructure of the region, European integration, strategic priorities, problem-based, target-oriented programming.

Abstract

The article analyzes the institutional basis of business infrastructure in program documents at national and regional levels. The uncertainty, non-forensicity, fragmentary reflection of problems and perspectives of the development the entrepreneurship infrastructure in national strategic documents have established. Considering the European integration process, the necessity of actualization the role of the regional entrepreneurship infrastructure in international relations and agreements have indicated. The functional and structural scheme of the institutional base modernizations strategy of regional entrepreneurship infrastructure in the process of European integration of Ukraine with the specification of program documents, institutions and sources of financing have proposed.

The system of strategic priorities and tactical problems of business infrastructure modernization in European integration is based on programand problem-based approaches. The first allowed to formulate the following strategic priorities: creating the institutional framework of advanced development enterprise of Ukraine on innovative principles; improving structural construction and management of business infrastructure in European integration; optimization of components; the introduction of e-business infrastructure. Problem-target plans, prepared on the basis quantificate SWOT-analysis and the development of decision trees have identified key tactical tasks (institutional integration of business infrastructure regions of Ukraine and the EU, implementing institutions infrastructural support in terms of integration, development the integrated institutions of e-business infrastructure), which interconnected at various levels of management hierarchy and correlate with the strategic priorities of building a "new economy" of the EU.

References

1. Hospodarskyi kodeks Ukraіny vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV [Economic code of Ukraine from 2003, Jan. 16 No. 436-IV]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11 [in Ukrainian].
2. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Strategіiu stalogo rozvytku «Ukraina – 2020» vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [Decree of the President of Ukraine "On the strategy of sustainable development "Ukraine–2020" from 2015, Jan. 12 No. 5/2015]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
3. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehіi rehіonalnogo rozvytku na perіod do 2020 roku» vid 6 serpnia 2014 r. № 385 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the state strategy for regional development for the period up to 2020" from 2014, Aug. 6 No. 385]. (n.d.). zakon4. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/385-2014-%D0 %BF [in Ukrainian].
4. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku vnutrіshnogo vyrobnytstva» vid 12 veresnia 2011 r. № 1130 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the state program for the development of internal production" from 2011, Sept. 12 No. 1130] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1130-2011-%D0 %BF/page [in Ukrainian].
5. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zatverdzhennia Stratehіi іntehratsіi Ukrainy do Yevropeiskogo Soiuzu» vid 11 chervnia 1998 r. № 615/98 [Decree of the President of Ukraine «On Approval of the Strategy of Ukraine’s integration into the European Union» from 1998, June 11 No. 615/98]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98 [in Ukrainian].
6. Ugoda pro Asocіacіju mіzh Ukrainou, z odnіei storoni, ta Yevropejskim Sojuzom, Yevropejskym spіvtovaristvom z atomnoi energіi і yihnіmy derzhavamy-chlenamy, z іnshoi storony vid 16 veresnia 2014 r. № 984_011 [Agreement on the Association between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand from 2014, Sept. 16 No. 984_011]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820 [in Ukrainian].
7. Rozporiadzhennia Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy «Plan zahodіv z іmplementacіi Uhody pro asotsіatsіiu mіzh Ukrainoiu, z odnіei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spіvtovarystvom z atomnoi enerhіi і yihnіmy derzhavamy-chlenamy, z іnshoi storony, na 2014–2017 roky» vid 17 veresnia 2014 r. № 847-r [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Plan of measures for the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, for 2014–2017" from 2014, Seht. 17 No. 847-r] (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/847-2014-%D1 %80 [in Ukrainian].
8. Zakon Ukrainy «Pro rozvytok ta derzhavnu pіdtrymku maloho і serednoho pіdpryiemnytstva v Ukrainі» vid 22 bereznia 2012 r. № 4618-VI [The Law of Ukraine "On the development and state support of small and medium enterprises in Ukraine" from 2012, March 22]. (n.d.). zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov. ua/laws/ show/4618-17 [in Ukrainian].
9. Zhalіlo, Ya.A. (2009). Teorіia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomіchnoi stratehіi derzhavy [Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state]. Kyiv: NISS [in Ukrainian].
10. Dergachov, O.P. (2009). Partnerskyi potentsіal Ukrainy: stanovlennia і realіzatsіia [Ukraine’s partnership potential: formation and implementation]. Kyiv, Instytut politychnyh ta etnonatsionalnyh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].
11. Horbulіn, V.P. & Kachinskii, A.B. (2010). Stratehіchne planuvannia: vyrіshennia problem natsіonalnoi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems]. Kyiv: NІSS [in Ukrainian].
12. Zhuk, M.V. & Baulіna, T.V. (2006). Mіzhnarodnі stratehіi ekonomіchnoho rozvytku [International strategies of economic development]. Kyiv: Vydavets Palyvoda A.V. [in Ukrainian].
13. Gumeniuk, A.M. (2014). Bezpeka strukturno-іnstitutsіonalnoi transformatsіi ekonomіky rehіonu: teoretychnі osnovy ta prykladnі aspekty [The security of structural and institutional transformation of the region’s economy: theoretical foundations and applied aspects]. Kyiv: NISS [in Ukrainian].
Published
2018-08-04
How to Cite
Antoniuk, D., & Antoniuk, K. (2018). FORMATION OF STRATEGIC PRIORITIES FOR THE MODERNIZATION OF THE ENTREPRENEURSHIP’S INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS. Strategic Panorama, (2), 124-131. Retrieved from https://niss-panorama.com/index.php/journal/article/view/15
Section
Transformational Processes in the Economy