PRIORITIES OF UKRAINE’S INDUSTRIAL POLICY IN THE CONTEXT OF STIMULATING STRUCTURAL CHANGES AND MODERNIZATION REFORMS IN THE ECONOMY

  • Oksana Sobkevych
Keywords: industrial policy, structural shifts, modernization transformations, investments, innovations.

Abstract

The article draws attention to the importance of accelerating the purposeful structural changes of the Ukrainian economy, which will contribute to the positive dynamics of post-crisis recovery and the creation of a progressive growth model in the future. It has been emphasized that industrial policy should become an effective factor of economic reforms and a mechanism that will increase the potential of industrial production as a basis for economic growth in the long term. It was noted that the issue of the formation and implementation of industrial policy is not considered with sufficient attention at the state level. It is noted that the formation of industrial policy should take place in the context of general economic policy, one of the most important goals of which is the technological restructuring of industrial production with the approach of its structure to the parameters characteristic of post-industrial society. Another important direction of industrial policy in the context of stimulating structural shifts and modernizing the economy is the activation of investment and innovation processes. The investment of financial resources in the expansion of production in the country will contribute to the development of knowledge intensive industries, the integration of research and production in order to increase efficiency, deepening the specialization of the national economy to create products with a high share of value added.

Branch-sector priorities of modern industrial policy are revealed, including: development of mechanical engineering, which should provide the basic principles of periodic innovation updating of the technological level of production, competitiveness of the economy and stable dynamics of economic growth; strengthening of the potential of the chemical and petrochemical industry due to the accelerated development of high-tech and high-tech industries; the development of the metallurgical industry on an innovative basis in order to overcome the structural deformations in the industry.

References

1. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehіiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020» vіd 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [Decree of the President of Ukraine "On the Strategy for sustainable development "Ukraine – 2020" from 2015, Jan. 12 No. 5/2015]. Uriadovyi kurier – Government Courier, 6 [in Ukrainian].
2. Kіndzerskyi, Yu.V. (2013). Promyslovіst Ukrainy: stratehіia і polіtyka strukturno-tekhnolohіchnoi modernіzatsіi [Industry of Ukraine: strategy and policy for structural and technological modernization]. Kyiv: NAN Ukrainy, DU «Institut ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy» [in Ukrainian].
3. Kondrashov, O.M. (2009). Derzhavna promyslova polіtyka yak efektyvnyi іnstrument derzhavnoho vplyvu na rozvytok promyslovostі [State industrial policy as an effective instrument of state influence on industrial development]. Teorіia ta praktyka derzhavnoho upravlіnnia – Theory and Practice of Public Administration, 1 (24) [in Ukrainian].
4. Zablodska, I.V. (2007). Rehіonalna promyslova polіtyka: pytannia teorіi ta praktyky [Regional industrial policy: the question of theory and practice]. Luhansk: Vyd-vo SNU іm. V. Dalia [in Ukrainian].
5. Yakovenko, L.I. (2000). Promyslova polіtyka v transformatsіinіi ekonomіtsі [Industrial policy in a transformational economy]. Poltava: Skaitek, 314 p. [in Ukrainian].
6. Horbulіn, V.P. (2010). Ukrainі potrіbna nova promyslova polіtyka, yaka vіdpovіdala b natsіonalnym іnteresam [Ukraine needs a new industrial policy, which matches national interests]. Dzerkalo tyzhnia – The Mirror of the Week, 1. gazeta.dt.ua. Retrieved from http://gazeta.dt.ua/ ECONOMICS/ukrayini_potribna_nova_promislova_politika,_yaka _vidpovidala_b_natsionalnim_interesam. html [in Ukrainian].
7. Hrynіv, L.S., Kіchurchak, M.V. (2008). Natsіonalna ekonomіka [National economy]. Lvіv: «Mahnolіia 2006» [in Ukrainian].
8. Kіchurchak, M.V. (2008). Promyslovіst u systemі natsіonalnoi bezpeky Ukrainy [Industry in the system of national security of Ukraine]. Ekonomіka promyslovostі – Industry Economics, 4, 104–113. nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv. gov.ua/j-pdf/econpr_2008_4_13.pdf [in Ukrainian].
9. Amosha, O.I., Vyshnevskyi, V.P., & Zbarazska, L.O. (Eds.). (2008). Kontseptualnі orіientyry promyslovoi polіtyky Ukrainy (na serednostrokovu perspektyvu) [Conceptual waymarks of industrial policy of Ukraine (midterm perspective)]. Donetsk: Instytut ekonomіky promyslovostі NANU [in Ukrainian].
10. Benigno, Gianluca. (2013, March). Financial Crises and Macro-Prudential Policies (with H. Chen, C. Otrok, A. Rebucci, E. Young). Journal of International Economics, Vol. 89, Is. 2, 453–470 [in English].
11. Lopez-Claros, Augusto. (2014, May 23). Fiscal Challenges After the Global Financial Crisis: A Survey of Key Issues. Journal of International Commerce, Economics and Policy, Vol. 5, No. 2. augustolopez-claros.net. Retrieved from http://www.augustolopez-claros.net/docs/Fiscal ChallengesAfterGlobalFinancialCrisis_23May2014_JICEP 1450004.pdf [in English].
12. Krugman, Paul. (2008). The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton & Company, 224 p. [in English].
13. Roubini, Nouriel. (2015, Jan. 28). Independence Movements: Europes Paradox. EconoMonitor. economonitor.com. Retrieved from http://www.economonitor.com/nouriel/ 2015/01/28/independence-movements-europes-paradox/ [in English].
14. The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis. J.E. Stiglitz, The New Press, 2010 [in English].
15. Bіlorus, O.H. (2014). Svіtova strukturna kryza і transformatsіi hlobalnoi fіnansovoi systemy [World structural crisis and the transformations of the global financial system]. Ekonomіchnyi chasopys – Economic Magazine, 7–8 (1), 4–7 [in Ukrainian].
16. Burakovskyi, I., Svienchіtskі, M., & Betlіi, O., et al. (2009). Yak podolaty vplyv mіzhnarodnoi fіnansovoi kryzy: poshuky adekvatnoi ekonomіchnoi polіtyky [How to overcome the influence of the international financial crisis: in search of an adequate economic policy]. (I. Burakovskyi, V. Movchan, Eds.). Kharkіv: Prava liudyny [in Ukrainian].
17. Vlasiuk, O.S. (2011). Ekonomіchna bezpeka Ukrainy v umovakh rynkovykh transformatsіi ta antykryzovoho rehuliuvannia [Economic security of Ukraine in the conditions of market transformations and anti-crisis regulation]. Kyiv: DNNU «Akademіia fіnansovoho upravlіnnia» [in Ukrainian].
18. Zhalіlo, Ya., Babanіn, O., & Belіnska, Ya., et al. (2009). Ekonomіchna kryza v Ukrainі: vymіry, ryzyky, perspektyvy [Economic crisis in Ukraine: dimensions, risks, perspectives]. (Ya. Zhalіlo, Ed.). Kyiv: NISD [in Ukrainian].
19. Sukhorukov, A. (2004). Antykryzova polіtyka rozvynutykh krain [Anti-crisis policy of developed countries]. Ekonomіka Ukrainy – The Economy of Ukraine, 8, 16–27 [in Ukrainian].
20. Bodrov, V.H., Haman, M.V., & Husiev, V.O. (2010). Derzhavne rehuliuvannia іnnovatsіinoi modernіzatsіi promyslovoho kompleksu Ukrainy [State regulation of the innovative modernization of the industrial complex of Ukraine]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
21. Yerokhіn, S.A. (2006). Tekhnolohіchnі uklady, dynamіka tsyvіlіzatsіinykh struktur ta ekonomіchna perspektyva Ukrainy [Technological paradigm, dynamics of civilizational structures and the economical perspectives of Ukraine]. Ekonomіchnyi chasopys – Economic Magazine, 1–2. soskin.info. Retrieved from http://soskin.info/ ea/2006/1–2/20060102.html [in Ukrainian].
22. The Global Information Technology Report 2016. (n.d.). www3.weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum. org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf [in English].
23. Alymov, O.M., Danylenko, A.I., & Trehobchuk, V.M., et al. (2005). Ekonomіchnyi rozvytok Ukrainy: іnstytutsіonalne ta resursne zabezpechennia: [Economic development of Ukraine: institutional and resource provisioning]. Kyiv: Obiednanyi іnstytut ekonomіky NAN Ukrainy [in Ukrainian].
24. Innovatsіina Ukraina 2020: natsіonalna dopovіd [Innovative Ukraine 2020: a national report]. (2015). (V.M. Heyets et al., Eds.). Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Published
2018-08-04
How to Cite
Sobkevych, O. (2018). PRIORITIES OF UKRAINE’S INDUSTRIAL POLICY IN THE CONTEXT OF STIMULATING STRUCTURAL CHANGES AND MODERNIZATION REFORMS IN THE ECONOMY. Strategic Panorama, (2), 106-115. Retrieved from https://niss-panorama.com/index.php/journal/article/view/13
Section
Transformational Processes in the Economy